:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เลขที่ 9999 หมู่ 5  ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 044-115688 

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายไฟไหม้ : 044-115689

044 660 305    สำนักปลัดเทศบาล
044 660 306    ฝ่ายปกครอง/ป้องกัน
044 660 307    กองคลัง
044 660 308    กองช่าง
044 660 309    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
044 660 310    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
044 660 311    กองการศึกษา
044 660 312    ประชาสัมพันธ์
044 660 659    กองสวัสดิการสังคม
044 660 794    งานจัดเก็บรายได้
 

ผู้บริหาร

044 660 313    นายกเทศมนตรี
044 660 314    รองนายกเทศมนตรี1
044 660 315    รองนายกเทศมนตรี2
044 660 316    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
044 660 317    เลขานุการนายกเทศมนตรี
044 660 318    ปลัดเทศบาล
044 660 319    รองปลัดเทศบาล1
044 660 320    รองปลัดเทศบาล2
044 660 321    ห้องกิจการสภา
044 660 322    งานพัสดุ
 
E-mail : saraban@lamplaimat.go.th
Website : www.lamplaimat.go.th  
Socail Network : Faceboook : Lamplaimat.go.th

 

แผนที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น