:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา (Strategy)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ

        ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในอนาคต

เป้าประสงค์

        มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

            1. ความยาวของถนนคอนกรีต และ/หรือ ลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับมาตรฐาน (กม.)

          2. ความยาวของถนนคอนกรีต และ/หรือ ลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการบำรุงปกติและบำรุงตามกำหนดเวลา (กม.)

          3. ความยาวของถนนหินคลุก ถนนลูกรังในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการบำรุงปกติและบำรุงตามกำหนด (กม.)

          4. ความยาวของท่อหรือรางระบายน้ำท่อได้มาตรฐาน (กม.)

          5. ความยาวของท่อหรือรางระบายน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือขุดลอก (แห่ง)

          6. จำนวนสระ/คลอง/บ่อในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการขุดลอกปรับปรุง (แห่ง)

          7. ความยาวถนนสายหลักที่มีความส่องสว่าง (กม.)

          8. ความยาวถนนสายรองที่มีความสว่าง (กม.)

          9. จำนวนทางแยก ทางร่วม ที่มีความส่องสว่าง (กม.)

          10. จำนวนสวนสาธารณหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง (แห่ง)

          11. จำนวนตลาดที่มีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง (แห่ง)

          12. จำนวนตลาดที่มีบริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง (แห่ง)

          13. จำนวนสนามเด็กเล่นที่มีไฟฟ้า (แห่ง)

          14. จำนวนลานจอดรถที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

          15. จำนวนสนามกีฬาหรือสนามที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง (แห่ง)

16. จำนวนสนามที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

17. จำนวนป้ายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก หลักกิโลเมตรที่ชำรุดเสียหายได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

18. จำนวนของถนนที่ได้รับการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่เสื่อมสภาพพัฒนา (กม.)

19. จำนวนครั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรที่มีปัญหา (ครั้ง)

20. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดเหมาะสำหรับอุปกรณ์ และบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน

 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางท่อระบายน้ำ

-ความยาวถนนคอนกรีตและ/หรือลาดยางที่ได้รับมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น

-ความยาวถนนคอนกรีตและ/หรือความยาวที่ได้รับการบำรุงรักษา

-ความยาวของทางเข้าที่ได้รับการบำรุงปกติและบำรุงตามกำหนดเวลา

-ความยาวท่อหรือรางระบายน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม

 หรือขุดลอก

-จำนวนสะพานที่ได้รับการบำรุงปกติและบำรุงตามกำหนดเวลา

2. ไฟฟ้า และน้ำประปา

-ถนนสายหลักได้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้น

-ถนนสายรองได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น

-สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

 ครบทุกแห่ง

-ตลาดสดเทศบาลได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างครบทุกแห่ง

-ลานจอดรถได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น

-สนามกีฬาหรือลานที่กีฬาได้ติดตั้งไฟส่องสว่างครบทุกแห่งตัวชี้วัด

 ระดับกลยุทธ์

-ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายเขตบริการ

 ของการประปาส่วนภูมิภาคให้มีครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับ                

 การอุปโภคและบริโภคครบทุกครัวเรือน

3. จัดทำและพัฒนาระบบผังเมืองตลอดจนควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-จำนวนสระ/คลอง/บ่อ/บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้              

 รับการขุดลอก

 

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองช่าง

*ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

*จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

          1. จำนวนโรงเรียนได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน (คน)

          2. จำนวนโรงเรียนได้รับการอุดหนุนอาหารเสริมนม (คน)

          3. จำนวนกิจกรรมที่อุดหนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม (ครั้ง)

          4. จำนวนกิจกรรมการปรับปรุง การพัฒนา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้ง)

          5. จำนวนกิจกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ครั้ง)

          6. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้ง)

          7. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (ครั้ง)

          8. จำนวนกิจกรรมการจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี (ครั้ง)

          9. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ไหว้พระ-ปฏิบัติธรรม) ของประชาชน (ครั้ง)

          10. จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กการและเยาวชนเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ครั้ง)

          11. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน(ครั้ง)

          12. จำนวนกิจกรรมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ (ครั้ง)

          13. จำนวนกิจกรรมจัดงานผู้สูงอายุ (ครั้ง)

          14. จำนวนกิจกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (ครั้ง)

          15.จำนวนกิจกรรมสันทนาการและศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ (ครั้ง)

          16.จำนวนกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ครั้ง)

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์         

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 1. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา

-จำนวนโรงเรียนได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน

-จำนวนโรงเรียนได้รับการอุดหนุนอาหารเสริมนม

-จำนวนกิจรรมที่อุดหนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม

-จำนวนกิจกรรมการปรับปรุง การพัฒนา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน

-จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

-จำนวนกิจกรรมการจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี

-จำนวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไหว้พระ-ปฏิบัติธรรม)

-จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กการและเยาวชนเทศบาล

-จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาชน และเยาวชน

3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

-จำนวนกิจกรรมการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม และ กองการศึกษา

*ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

        1. จำนวนกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

          2. จำนวนกิจกรรมที่จัดตั้งสนับสนุนส่งเสริมและอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล

          3. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง)

          4. จำนวนกิจกรรมอุดหนุนสภาองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ชุมชน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง (ครั้ง)

          5. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมสินค้าชุมชน (ครั้ง)

          6. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลลำปลายมาศ (ครั้ง)

          7. จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ครั้ง)

          8. จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ครั้ง)

          9. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ (ครั้ง)

          10.จำนวนประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือของรัฐบาลชุมชนแก้จนบุรีรัมย์ (คน)

          11. จำนวนกิจกรรมการขุดลอกคลอง ห้วย หนองน้ำ (แห่ง)

          12. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร (ครั้ง)

          13. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม (ครั้ง)

          14. จำนวนกิจกรรมการรณรงค์กำจัดศัตรูพืชชุมชนเพื่อลดการเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช (ครั้ง)

         15. จำนวนกิจกรรมการคัดกรองและให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็ง             ของชุมชน

-จำนวนกิจกรรมกลุ่มอาชีพที่ได้รับการอุดหนุนในเทศบาล

-จำนวนกิจกรรมที่จัดตั้งสนับสนุนส่งเสริมและอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ                  

-จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

-จำนวนกิจกรรมสนับสนุนกรชุมชนองค์กรเอกชน ชุมชน

-จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมสินค้าชุมชน

-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลลำปลายมาศ

-จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

-จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

- จำนวนกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ

-จำนวนประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือของรัฐบาลชุมชนแก้จนบุรีรัมย์


2. การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการอุปโภคบริโภค

-จำนวนกิจกรรมการขุดลอกคลอง ห้วย หนองน้ำ

 

3. การส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมการรณรงค์กำจัดศัตรูพืชชุมชนเพื่อลดการเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช

-จำนวนกิจกรรมการคัดกรองและให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

 กำจัดศัตรูพืช

 

 

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม และ กองช่าง

*ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเกษตรกรและอุตสาหกรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด

เป้าประสงค์

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

        1. จำนวนกิจกรรมที่รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ครั้ง)

       2. จำนวนครั้งการจัดโอกาส/กิจกรรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแกน

นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง)

        3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  (ครั้ง)

4. จำนวนกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดภายในเทศบาล (ครั้ง)

5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด (ครั้ง)

6. จำนวนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (นอกระบบโรงเรียน) (ครั้ง)

7. จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ด้านงานชีวอนามัยแก่บุคลากรเทศบาล (ครั้ง)

8. จำนวนกิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบเหตุได้รับบริการทันที (ครั้ง)

9. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมเสากู้ชีพ (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) (ครั้ง)

10. จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (ครั้ง)

11. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว (ครั้ง)

12 จำนวนกิจกรรมด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการคิดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ครั้ง)

13. จำนวนการฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพสศึกษา (ครั้ง)

14. จำนวนกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลง (ครั้ง)

15. จำนวนกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆจากสุนัขและแมว (ครั้ง)

16. จำนวนกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ (ครั้ง)

17. จำนวนกิจกรรมการอบรมสุขาภิบาลอาหารตลาดสดและคุมครองผู้บริโภค (ครั้ง)

18. จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันเอดส์ (ครั้ง)

19. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (ครั้ง)

20. จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ครั้ง)

21. กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (ครั้ง)

22. จำนวนกิจกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้ง)

23. จำนวนกิจกรรมการจัดระเบียบสังคมและตรวจสารเสพติดผู้ขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลและพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด (ครั้ง)

24. จำนวนกิจกรรมการใช้พลังแผ่นดินต้านยาเสพติด (ครั้ง)

25. จำนวนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (ครั้ง)

26. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้พิการในเขตเทศบาล

27. จำนวนกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ (ครั้ง)

28. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ (ครั้ง)

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ส่งเสริมประชาชน              มีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาคุณภาพชุมชนให้บรรลุเกณฑ์

-จำนวนกิจกรรมที่รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

-จำนวนกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแกนนำชุมชน

-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนิน

 กิจกรรมต่างๆ

-จำนวนกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล

-จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

-จำนวนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า6ปี                     

 (นอกระบบโรงเรียน)

-จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ด้านงานอาชีวอนามัยแก่บุคลากรเทศบาล

-จำนวนกิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบเหตุ                

 ได้รับบริการทันที

-จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการคิดแผนพัฒนาเทศบาล (ครั้ง)

2.การควบคุม                  และป้องกันโรคติดต่อตลอดจนป้องกัน                 และแก้ไขปัญหา                  ยาเสพติด

-จำนวนการฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศศึกษา

-จำนวนกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ และโรค             

 ที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ

-จำนวนกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆ                    

-จำนวนกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่

-จำนวนกิจกรรมการอบรมสุขาภิบาลอาหารตลาดสดและคุ้มครองผู้บริโภค

-จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันเอดส์

-จำนวนกิจกกรมการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

-จำนวนกิจกกรมการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

-จำนวนกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือเท้า ปาก

-จำนวนกิจกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

-จำนวนกิจกรรมการจัดระเบียบสังคมและตรวจสารเสพติดผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ

 ในช่วงเทศการพื้นที่เสี่ยง

-จำนวนกิจกรรมการใช้พลังแผ่นดินต้านยาเสพติด

 

 

กลยุทธ์/แนวทาง

การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

-จำนวนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้พิการในเขตเทศบาล

-จำนวนกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้ประสบปัญหาความ

 เดือดร้อนและผู้ยากไร้ (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ (ครั้ง)

 

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคม

*ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

 

พันธกิจ        

สร้างสภาพแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่นและจัดระเบียบสังคมของเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

เป้าประสงค์   

เพื่อให้เมือง และชุมชน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู่

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

          1. จำนวนกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

          2. จำนวนกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ

          3. จำนวนกิจกรรมการทำความสะอาดเทศบาล

          4. จำนวนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จัดระเบียบและชุมชนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย

-จำนวนกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

2. สร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม

- จำนวนกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ

- จำนวนกิจกรรมการทำความสะอาดเทศบาล

- จำนวนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ

 

 

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก :  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

*ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ส่งเสริมสร้างจิตสำนักและจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์    

เพื่อให้เทศบาลมีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบร้อย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

        1. จำนวนกิจกรรมการแยกขยะมูลฝอยในชุมชน(ครั้ง)

          2. จำนวนกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(ครั้ง)

          3. จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานของธนาคารขยะ(ครั้ง)

          4. จำนวนกิจกรรมการจัดทำพลังงานทดแทน(ครั้ง)

          5. จำนวนกิจกรรมการเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม(ครั้ง)

          6. จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา(ครั้ง)

          7. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(ครั้ง)

          8. จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานลำปลายมาศน่าอยู่อย่างยั่งยืน(local agenda 21)(ครั้ง)

          9. จำนวนกิจกรรมการจัดการคุณภาพน้ำเสียในเขตเทศบาล และศึกษาออกแบบ(ครั้ง)

          10. จำนวนกิจกรรมการบำบัดน้ำเสีย (ครั้ง)

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยตลอดจนการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-จำนวนกิจกรรมการแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

-จำนวนกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

-จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานของธนาคารขยะ

-จำนวนกิจกรรมการจัดทำพลังงานทดแทน

-จำนวนกิจกรรมการเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม

-จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

-จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

-จำวนกิจกรรมการดำเนินงานลำปลายมาศน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 (Local agenda 21)

2.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย

-จำนวนกิจกรรมการจัดการคุณภาพน้ำเสียในเขตเทศบาล และศึกษา

 ออกแบบ(ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมการบำบัดน้ำเสีย (ครั้ง)

 

*หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

*ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

เป้าประสงค์   

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

        1. จำนวนกิจกรรมกาพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่(ครั้ง)

          2. จำนวนครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ที่จัดหา (ชิ้น)

          3. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(ครั้ง)

          4. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร(ครั้ง)

          5. จำนวนกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่ (ครั้ง)

          6. จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานด้านแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน(ครั้ง)

          7. จำนวนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้(ครั้ง)

          8. จำนวนกิจกรรมการจัดจ้างและจัดซื้อ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. (ครั้ง)

          9. จำนวนกิจกรรมดำเนินการระบบกระจ่ายเสียงไร้สาย (ครั้ง)

          10. จำนวนกิจกรรมด้านเว็บไซต์เทศบาลฯ(ครั้ง)

          11. จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ Led display หรือไฟวิ่ง (ครั้ง)

          12. จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ชุมชนปลอดภัยจากเหตุสาธารณภัย(ครั้ง)

          13. จำนวนกิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้ง)

            14. จำนวนกิจกรรมการดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ (ครั้ง)

15. จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้ง)

          16. จำนวนกิจกรรมการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้ง)

          17. จำนวนกิจกรรมการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ครั้ง)

          18. จำนวนกิจกรรมการจัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ครั้ง)

          19. จำนวนกิจกรรมการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ (ครั้ง)

          20. จำนวนกิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจร (ครั้ง)

          21. จำนวนกิจกรรมการจัดถนนสีขาว สัญจรปลอดภัยสร้างวินัยจราจร (ครั้ง)

          22. จำนวนกิจกรรมการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของทางราชการ (ครั้ง)

          23. จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ (ครั้ง)

          24. จำนวนกิจกรรมการจัดงานวันเทศบาลและ/หรือวันท้องถิ่น (ครั้ง)

          25. จำนวนกิจกรรมดำเนินการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมาหากษัตริย์ (ครั้ง)

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

-จำนวนกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (ครั้ง)

-จำนวนครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่จัดหา (ชิ้น)

2.การพัฒนาบุคลากร

-จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร(ครั้ง)

-จำนวนกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่(ครั้ง)

3. ปรับปรุงและพัฒนารายได้

-จำนวนกิจกรรมดำเนินงานด้านแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน

-จำนวนกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

4. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นตลอดจนการเมืองการปกครอง

-จำนวนกิจกรรมการจัดจ้างและจัดซื้อ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-จำนวนกิจกรรมดำเนินการระบบกระจายเสียงไร้สาย

-จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ led display หรือไฟวิ่ง

5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ชุมชนปลอดภัยจากเหตุสาธารณภัย
-จำนวนกิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
-จำนวนกิจกรรมการดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

 -จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย
-จำนวนกิจกรรมการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
-จำนวนกิจกรรมการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
-จำนวนกิจกรรมการจัดการจราจรในเขตเทศบาล

-จำนวนกิจกรรมการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์
-จำนวนกิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจร
-
จำนวนกิจกรรมการจัดถนนสีขาว “สัญจรปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

6.สนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญต่างๆ

-จำนวนกิจกรรมการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของทางราชการ
-จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
-จำนวนกิจกรรมการจัดงานวันเทศบาลและ/หรือวันท้องถิ่น
-จำนวนกิจกรรมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ พระราชกรณียกิจ                  

 ของสถาบันพระมหากษัตริย์