:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยยงค์ ชวนรัมย์
ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
044-660318
พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์
รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
044-660319
พ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน
รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
044-660320
นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
044-660305
นายกิติภาส เสาโร
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-660308
นางเยาวภา ชาติประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
044-660307
นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
044-660309
นางปรียานันท์ ปรัชญาวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
044-660310
นางสาวพิมพ์นารา พิมพ์ภานุรัฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
044-660659
นายประพันธ์ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
044-660311
น.ส.วิลาวรรณ จันทร์เพ็ญมงคล
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
044-660310
นายกฤตชัย เกษมลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
044-660306
ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
044-660305
นางสาวสุกัญญา ปุลันรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
044-660308
นางสาววาทินี บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
044-660659