:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายสนอง สารรัมย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
081-9992527
นายสุรกานต์ จันตั้งอัด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
081-5790654
นางพัฒนา ยิ่งนอก
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
098-5510771
นายสงวน สาระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
097-3242204
นายนรินทร์ เดิมสูงเนิน
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
062-6452956
นางสาวธิดารัตน์ รัตนเมธาโกศล
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
085-5297442
น.ส.สมถวิล เสกรัมย์
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
090-2711177
นายไพบูลย์ โอนอ่อน
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
086-2499669
นายสมหวัง เคนรัมย์
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
088-6464934
นางสาวฉัตรการณ์ ประสิทธิ์สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
นายสุรพงษ์ ชาญเดชสิทธิกุล
สมาชิกเทศบาลตำบลลำปลายมาศ