:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางธัญญพัทธ์ มณีธรรมลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุวารีย์ ไชยพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกชพร แก้วกมลมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพิสิษฐ์ ว่องทิพยคงคา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ