:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์นารา พิมพ์ภานุรัฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาววาทินี บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางพิกุลแก้ว เถียรในเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอทิรัตน์ ขันน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอำไพ เสริมรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ