:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางปรียานันท์ ปรัชญาวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววิลาวรรณ จันทร์เพ็ญมงคล
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายศิวลักษณ์ คันธมาศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจำรัส เต็งจิรสิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางอาคิรา ติวงษา
นักประชาสัมพันธ์