กระดานถามตอบ (Q&A)

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ โครงการต่างๆ ของเทศบาล จะดำเนินการจัดทำโครงการ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้
สำนักการคลัง งานด้านการซื้อและการจ้างงานซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดทำข้อมูลสถิติการคลัง รายงานสถิติการคลังประจำปี
กองการศึกษา งานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ งานอบรมเยาวชน งานประเพณี และกิจกรรมนันทนาการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม งานด้านชุมชนในเขตเทศบาล งานช่วยเหลือ/สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ งานฝึกอาชีพ
กองวิชาการและแผนงาน งานด้านแผนงานและโครงการต่างๆ งานกฎหมาย งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ด้านการอนามัยสาธารณสุข ตรวจสอบและควบคุมกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารที่เกี่ยวกับ การแจ้งการเกิด แจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายเข้า รวมถึงการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง แจ้งขอเลขที่บ้าน แจ้งรื้อถอน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล งานด้านสารบรรณเทศบาล งานด้านเลขานุการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลือกตั้ง งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานด้านการป้องและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
สำนักการช่าง งานด้านการวางโครงสร้างและการก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง งานสำรวจข้อมูลเพื่อคำนวณออกแบบ งานด้านขออนุญาติ ออกใบอนุญาติเกี่ยวกับอาคาร งานระวังแนวเขตที่ดิน งานควบคุมการก่อสร้าง ข้อมูลด้านผังเมือง ควบคุมนำ้มันเชื้อเพลิง ขออนุญาติขุดดิน และถมดิน งานอนุญาติเชื่อมท่อ งานเชื่อมทางสาธารณะประโยชน์ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านงานอาคาร