กองการศึกษา

นายประพันธ์ เสรีวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

นายปรีชา วัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา พร้อมจันทึก
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายประพจน์ เสรีวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน