กองคลัง

นางสุนัน นะราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศุภิสรา กิตติอุดมพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุนันญา คันธมาศน์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวศุจินันท์ สุวรรณพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายชัยวุฒิ รุ่งเช้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์มาดา มุ่งดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอุราภรณ์ ภาชนะพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้