กองช่าง

นายกิติภาส เสาโร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายวิชัย ชวดรัมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ชัยวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายราเชนทร์ วิลาศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ