กองวิชาการและแผนงาน

นายคมคาย นะราช
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นางสาววิลาวรรณ จันทร์เพ็ญมงคล
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นางศุภานันท์ ราชภักดี
นิติกรชำนาญการ

นายศิวลักษณ์ คันธมาศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอาคิรา ติวงษา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางจำรัส เต็งจิรสิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ