กองสวัสดิการสังคม

นางขจิตรา สังข์ทองหลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางพิกุลแก้ว เถียรในเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววาทินี บุราสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปภัสรินทร์ ปิยะปัญจลักษณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ