กองสวัสดิการสังคม

นางขจิตรา สังข์ทองหลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางอุบลรัตน์ ศรีหาบุญทัน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางพิกุลแก้ว เถียรในเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวาทินี กาสีใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปภัสรินทร์ ปิยะปัญจลักษณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ