กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธัญญพัทธ์ มณีธรรมลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกชพร แก้วกมลมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุวารีย์ ไชยพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิสิษฐ์ ว่องทิพยคงคา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ