• 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม