ข้อมูลผู้บริหาร

นายเรวัตร รุ่งเช้า
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

นายวิชชุ วงศ์มะเกลือเก่า
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

นายสมโภชน์ เหล็กเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางน้ำฝน พิมพ์จันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายวิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายอุทัย เสกรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายไพบูลย์ โอนอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายพิเชษฐ์ ศิริพันธ์โนน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ร.ต.ภูมิ สาระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายธนพล ประสิทธิ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายภาณุวัฒน์ หอยสังข์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายสมเกียรติ เชื้อบัณฑิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ