นโยบายและยุทธศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายเรวัตร  รุ่งเช้า   นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ที่เคารพ

                   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง    เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  ได้ประกาศให้กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ  นั้น

                   บัดนี้ กระผมได้กำหนดแนวนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำปลายมาศเรียบร้อยแล้ว โดยยึดหลักประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนชาวเทศบาลตำบลลำปลายมาศ หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ดังจะได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ  ดังนี้

๑.  นโยบายเร่งด่วน

๑.๑  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ  สร้างงาน  สร้างอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างจากฤดูทำการเกษตรให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย    และผู้ด้อยโอกาส  ชุมชนละ  ๑๐๐,๐๐๐  –  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างจากฤดูทำการเกษตรให้กับประชาชนที่ว่างงาน  ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาส  โดยเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรในชุมชนให้ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือการก่อสร้างสาธารณูปโภค  โดยใช้แรงงานในชุมชนทั้งนี้ตามศักยภาพความถนัด  และความต้องการของชุมชนๆละ  ๑๐๐,๐๐๐ –  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

               ๑.๒ เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ด้วยการจัดสรรงบประมาณด่วน  และลงมือปฏิบัติทันที

              ๑.๓  เร่งสำรวจปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการ ความทุกข์ยาก พร้อมแก้ไขปัญหาทันที

๒.  นโยบายหลัก

๒.๑  ด้านการศึกษา

(๑)  พัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีการจัดการเรียน  การสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ  ทันสมัย  เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีความสุขต่อการเรียนรู้ เป็นคนดีของสังคม  จัดรถบริการรับ-ส่ง เด็กก่อนวัยเรียนทุกคน

(๒)  จัดให้มีกองทุนพัฒนาการศึกษา  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านบาท)                    

(๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน  การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  การขยายโอกาสทางการศึกษา  การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  การเรียนรู้จากประสบการณ์  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๔)  พัฒนาองค์กรเทศบาลและประชาชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

๒.๒  ด้านพัฒนาอาชีพ  และเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน                                                  (๑) จัดตลาด  “พอเพียง”  จำหน่ายการจัดสินค้าอุปโภค  บริโภค  ผลิตผลอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษ  ผลิตผลทางการเกษตร  สินค้าจากกลุ่มอาชีพของชุมชน  กลุ่มแม่บ้านและสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาถูก  อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

          (๒)  จัดให้มีกองทุนพัฒนาอาชีพในชุมชน  เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน  ๑  ชุมชน  ๑  กองทุน  ชุมชนละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

          (๓)  จัดให้มีตลาดจำหน่ายอาหารและผลผลิต  “ของดีลำปลายมาศ”  ให้เป็นตลาดที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ  และพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่เป็น  OTOP  ของอำเภอลำปลายมาศ  สำหรับบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

๒.๓  ด้านสังคม  

(๑) ส่งเสริมการจัดตั้ง “กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ”จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาท) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๒) ส่งเสริมการจัดตั้ง“กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์”จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาท) เพื่อให้สมาชิกของกองทุน และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกันในการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตและครอบครัว
(๓) ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์คนพิการเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้
(๔) ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ ทั้งระดับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
(๕) ส่งเสริมบทบาทชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่สังคมบ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจำปี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของลำปลายมาศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทงให้สืบทอดและคงอยู่ตลอดไป

๒.๔  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค แบบครบวงจร โดยจัดให้มีสวนสุขภาพเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน และลานกีฬาทุกชุมชน
(๒) จัดหาและพัฒนาระบบการกำจัดขยะที่ส่งผลต่อการรักษาสภาวะแวดล้อมให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักวิชาการ
(๓) ปรับปรุงส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสถานที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาล ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
นับแต่นี้ จะเป็นระยะเวลาที่ผมต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบหมายให้ ซึ่งผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และดีที่สุดตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดให้เพื่อสนองตอบต่อปัญหาความต้องการและประโยชน์สุขอย่างสูงสุดของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ต่อไป

            ************************************

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
  แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า และน้ำประปา
  แนวทางที่ 3 จัดทำและพัฒนาระบบผังเมืองตลอดจนควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาคุณภาพชุมชนให้บรรลุเกณฑ์ จปฐ.
  แนวทางที่ 2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น
  แนวทางที่ 3 ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
 3. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
  แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร
  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  แนวทางที่ 1 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา
  แนวทางที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาให้กับเด็กและเยาวชน
  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  แนวทางที่ 2 นำบริการไปสู่ประชาชน
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดที่ดี
  แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
  แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
  แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นตลอดจนการเมืองการปกครอง
  แนวทางที่ 5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

“เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง”

พันธกิจ

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ชี้วัด
 3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนยกระดับรายได้
 5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
 6. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 9. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
 10. จัดให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมวินัยทางสังคมส่งเสริมการเคารพกฎจราจร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
 3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน
 6. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 7. เพื่อให้เทศบาลมีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
 8. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพโปร่งใส