ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า และน้ำประปา
แนวทางที่ 3 จัดทำและพัฒนาระบบผังเมืองตลอดจนควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาคุณภาพชุมชนให้บรรลุเกณฑ์ จปฐ.
แนวทางที่ 2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตลอดจน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น
แนวทางที่ 3 ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา
แนวทางที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาให้กับเด็กและเยาวชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 2 นำบริการไปสู่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดที่ดี
แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่น ตลอดจนการเมือง การปกครอง
แนวทางที่ 5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ