ศูนย์การเรียนรู้ ICT

“ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชนเทศบาลตำบลลำปลายมาศ”

ตั้งอยู่ ณ อาคารเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 2)
ตรงข้ามธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ
เปิดให้บริการประชาชนผู้สนใจได้ใช้บริการ เช่น การสืบค้นข้อมูลางอินเตอร์เน็ต การพิมพ์เอกสาร ฯลฯ โดยสามารถใช้บริการได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ในเวลา 09.00-18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โทร 044-661205