ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 และเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีพนักงานครู/พนักงานจ้าง

นางสาวกัลยา น้อยมณี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงใจ สุมงคล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณหทัย พันโนราช
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุลาวัลย์ แสงกระจ่าง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐศิริ นิตย์มี
ผู้ดูแลเด็ก

นางกานติมา ชำนาญจิตต์

นางสาวพิจิตรา คะโลรัมย์

นายสัมพันธ์ ประเสริฐสวัสดิ์

นางสาวธนาภรณ์ เนตรครุฑา