สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ
  1.1 ที่ตั้งของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ตั้งอยู่ เลขที่ 9999 หมู่ 5 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พื้นที่ทั้งหมดจำนวน 16.47 ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่ตำบล ลำปลายมาศ บางส่วนของตำบลหนองคู และตำบลหินโคน และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ จรดเขต อบต. หินโคน อบต.หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
  ทิศใต้ จรดเขต อบต. หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
  ทิศตะวันออก จรดเขต อบต. หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
  ทิศตะวันตก จรดเขต อบต. หินโคน และ อบต. หนองคู อำเภอลำปลายมาศ

แผนที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราช หินที่รองรับส่วนใหญ่ประกอบเป็นหินแข็ง มีโครงสร้างรูปประทุนคว่ำและรูปประทุนหงาย มีรอยแตกรอยแยกและรอยคดโค้งทั่วไป รวมทั้งโดมเกลือ ด้านปฐพีวิทยาพบว่ามีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ทั่วไป เกิดดินเค็มและน้ำเค็ม
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มีสภาวะอากาศแบบสวันนา (Tropicai Savanna Climate) ตามการจำแนกเขตภูมิอากาศแบบ Koppen แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
1.3 ลักษณะดิน
ลักษณะดินเป็นดินที่มีศักยภาพปานกลางถึงต่ำ เป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นสำคัญ จึงต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วยเพื่อเก็บกักน้ำ ในส่วนของดินที่สามารถทำกรเกษตรได้ดี คือดินที่อยู่ใกล้บริเวณลุ่มน้ำ

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง
  2.1 เขตการปกครอง
  หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
  2.1.1 ตำบลลำปลายมาศ
  หมู่ที่ 1 บ้านลำปลายมาศ
  หมู่ที่ 2 บ้านสวนแตง
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง
  หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า
  หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์
  หมู่ที่ 6 บ้านประชาสรรค์
  หมู่ที่ 7 บ้านพัฒนา
  หมู่ที่ 8 บ้านสวนใหญ่
  หมู่ที่ 9 บ้านเจริญมาศ
  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สวนแตง
  2.1.2 ตำบลหนองคู
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองตราด
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองมันปลา
  หมู่ที่ 14 บ้านหนองคูพัฒนา
  2.1.3 ตำบลหินโคน
  หมู่ 1 บ้านกะทิง 2.2 การเลือกตั้ง
  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้
  เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านลำปลายมาศ, หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง , หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า, หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ที่ 6 บ้านประชาสรรค์, หมู่ที่ 7 บ้านพัฒนา, หมู่ที่ 9 บ้านเจริญมาศ และหมู่ที่ 10 บ้านใหม่สวนแตง
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 บ้านสวนแตง, หมูที่ 8 บ้านสวนใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู, หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา, หมู่ที่ 5 บ้านหนองตราด, หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย, หมู่ที่ 11 บ้านหนองมันปลา, หมู่ที่ 14 บ้านหนองมันปลา และหมู่ที่ 1 บ้านกะทิง
 2. ประชากร
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
  จำนวนประชากร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,486 คน แยกเป็นชาย 7,032คน เป็นหญิง 7,454 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,931 หลังคาเรือน

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

ประชากรพ.ศ.2559พ.ศ.2560พ.ศ. 2561
เพศชาย7,1217,0797,041
เพศหญิง7,4977,4857,446
รวม14,61814,56414,487
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ตารางแสดงช่วงอายุประชากร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

อายุชายหญิงรวมอายุชายหญิงรวม
<1 ปี5148991ปี6463127
2ปี
4ปี
6ปี
8ปี
10ปี
12ปี
14ปี
16ปี
18ปี
20ปี
22ปี
24ปี
26ปี
28ปี
30ปี
32ปี
34ปี
36ปี
38ปี
40ปี
42ปี
44ปี
46ปี
48ปี
50ปี
52ปี
54ปี

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 1 ปี 51 48 99 1 ปี 64 63 127
2 ปี 63 50 113 3 ปี 50 61 111
4 ปี 70 71 141 5 ปี 59 68 127
6 ปี 95 75 170 7 ปี 82 81 1633
8 ปี 62 69 131 9 ปี 79 82 161
10 ปี 88 91 179 11 ปี 79 74 153
12 ปี 74 94 168 13 ปี 77 83 160
14 ปี 82 78 160 15 ปี 83 66 149
16 ปี 64 75 139 17 ปี 85 78 163
18 ปี 95 69 164 19 ปี 85 69 154
20 ปี 90 66 156 21 ปี 73 72 145
22 ปี 100 97 197 23 ปี 84 102 186
24 ปี 103 98 201 25 ปี 84 90 174
26 ปี 96 79 175 27 ปี 102 89 191
28 ปี 96 90 186 29 ปี 86 90 176
30 ปี 96 86 182 31 ปี 77 86 163
32 ปี 73 91 164 33 ปี 101 106 207

ตารางแสดงช่วงอายุประชากร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม
34 ปี 113 90 203 35 ปี 93 90 183
36 ปี 123 108 231 37 ปี 112 97 209
38 ปี 87 121 208 39 ปี 123 110 233
40 ปี 124 123 247 41 ปี 108 132 240
42 ปี 129 107 236 43 ปี 113 119 232
44 ปี 128 118 246 45 ปี 110 127 237
46 ปี 105 114 219 47 ปี 109 113 222
48 ปี 118 130 248 49 ปี 101 94 195
50 ปี 103 113 216 51 ปี 109 142 253
52 ปี 65 99 164 53 ปี 113 127 240
54 ปี 81 130 211 55 ปี 95 113 208
56 ปี 84 119 203 57 ปี 120 108 228
58 ปี 106 113 219 59 ปี 83 102 185
60 ปี 86 114 200 61 ปี 94 108 202
62 ปี 70 80 150 63 ปี 91 113 204
64 ปี 87 107 194 65 ปี 73 79 152
66 ปี 74 96 170 67 ปี 71 82 153
68 ปี 74 74 148 69 ปี 69 89 158
70 ปี 64 43 107 71 ปี 51 62 113
72 ปี 49 55 104 73 ปี 47 57 104
74 ปี 46 63 109 75 ปี 32 46 78
76 ปี 40 33 77 77 ปี 35 51 86
78 ปี 31 46 77 79 ปี 40 36 76
80 ปี 30 38 68 81 ปี 23 38 61
82 ปี 22 27 49 83 ปี 35 28 63
84 ปี 19 31 50 85 ปี 18 30 48
86 ปี 20 21 41 87 ปี 18 14 32
88 ปี 11 16 27 89 ปี 15 6 21
90 ปี 12 19 31 91 ปี 11 10 21
92 ปี 8 14 22 93 ปี 7 13 20
94 ปี 3 3 6 95 ปี 6 3 9
96 ปี 3 7 10 97 ปี 4 7 11
98 ปี 5 6 11 99 ปี 5 7 12
100 ปี 7 4 11 มากกว่า 100 ปี 10 11 21

ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

 1. สภาพทางสังคม
  4.1 การศึกษา
  สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีดังนี้
  4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 4 แห่ง
  4.1.2 โรเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  4.1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
  4.1.4 โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง
  4.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
  4.1.6 ห้องสมุด จำนวน 2 แห่ง
  4.2 สาธารณสุข
  4.2.1 โรงพยาบาล (รัฐบาล) จำนวน 1 แห่ง ขนาดเตียงคนไข้ จำนวน 177 เตียง
  4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  4.2.3 คลินิกเอกชน จำนวน 11 แห่ง
  4.2.4 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ จำนวน 1 แห่ง
  4.2.5 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 17 แห่ง
 1. ระบบบริการพื้นฐาน
  5.1 การคมนาคมขนส่ง
  การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีการพัฒนาถนนหนทางภายใน เขตเทศบาลทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อยู่ทางด้านใต้ของชุมชนสามารถเชื่อมไปศูนย์กลางได้โดยใช้เส้นทางถนนสหนพมาศ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ไปทางด้านตะวันตก ส่วนทางด้านตะวันออกเชื่อมไปยังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทิศเหนือมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลขเชื่อมไปยังอำเภอชำนิ และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางคมนาคม เส้นทางรถไฟ เป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางสายที่ประชากรในพื้นที่สามารถเลือกเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก
  5.2 การไฟฟ้า
  การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำปลายมาศ ในส่วนเทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด
  5.3 การประปา
  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีการประปาส่วนภูมิภาค ผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยใช้น้ำจืดลำน้ำมาศ และห้วยขี้หนู
  5.4 โทรศัพท์
  องค์การโทรศัพท์ (ทีโอที) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตอำเภอลำปลายมาศ และเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  5.5.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอลำปลายมาศ ตั้งอยู่ถนนลำลายมาศ-นางรอง ให้บริการไปรษณีย์โทรเลขจำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ พัสดุ และตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ แก่ประชาชนทั่วไป
  5.5.2 เทศบาลตำบลปลายมาศ มีระบบเสียงตามสาย ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 1. ระบบเศรษฐกิจ
  6.1 การเกษตร
  ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้ การเพาะปลูก มีการปลูกพืชที่สำคัญ คือ ข้าว นอกจากนั้นยังมีการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ผลไม้ และพืชผักต่าง ๆ และการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์พืชเพื่อจำหน่าย เช่น วัว สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น
  (1) การเพาะปลูก ชนิดพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ข้าว มันสำปะหลังและพืชผักต่างๆ
  (2) การปศุสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น
  6.2 การบริการ
  (1) โรงแรม 6 แห่ง
  (2) ธนาคาร 6 แห่ง
  (3) สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ 173 แห่ง
  6.3 การท่องเที่ยว
  เทศบาลตำบลลำปลายมาศมีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ หอพระลำปลายมาศ เจดีย์วัดหลวงพ่อทีและอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ เจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และอุทยานลำน้ำมาศ ซึ่งเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวหยุดพักรับประทานอาหารในเขตเทศบาล
  6.4 อุตสาหกรรม
  การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
  (1)โรงสีข้าว 6 แห่ง
  (2)โรงงานทำอิฐ 1 แห่ง
  (3)โรงงานปลาทู 1 แห่ง
  (4)โรงงานทำขนม (เบอร์เกอร์รี่) 2 แห่ง
  6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
  (1) สถานีบริการน้ำมัน 7 แห่ง
  (2) ศูนย์การค้า/ห้างสรรสินค้า 3 แห่ง
  (3) ตลาดสด 1 แห่ง
  (4) สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 218 แห่ง
 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
  7.1 การนับถือศาสนา
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ และศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ฯลฯ
  7.2 ประเพณีและงานประจำปี
  เทศบาลตำบลลำปลายมาศมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง งานประจำปีคือ งานงิ้วศาลเจ้าพ่ออำเภอลำปลายมาศ งานของดีอำเภอลำปลายมาศ
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การปั้นหม้อ การนวดแผนโบราณ
  ภาษาถิ่นได้แก่ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาไทยโคราช
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  -ขนมคุกกี้ข้าวกล้อง ( หมู่ 2 หนองคู ) (OTOP)
  -ไข่เค็มเจ๊น้อย (OTOP)
  -ไก่ย่างนายอึ้ง (ของฝาก)
  -ขาหมูเพิ่มพูน (ของฝาก)
  -หมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ตุ้ย
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ
  8.1 ทรัพยากรน้ำ
  ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคือลำน้ำมาศ มีอ่างเก็บน้ำ ห้วยขี้หนู
  8.2 ทรัพยากรป่าไม้
  มีพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ในชุมชน
  8.3 ทรัพยากรดิน
  มีความเหมาะสมของที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชั้นความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกพืช 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ พืชไร่ และผลไม้ยืนต้น ในเกณฑ์เหมาะสมปานกลางกึ่งเหมาะสมมาก