สภาพสังคม

เทศบาลตำบลลำปลายมาศได้แบ่งชุมชนออกเป็น จำนวน 18 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนที่ 1 ชุมชนตลาดเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลลำปลายมาศ
2. ชุมชนที่ 2 ชุมชนสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลลำปลายมาศ
3. ชุมชนที่ 3 ชุมชนหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ
4. ชุมชนที่ 4 ชุมชนผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำปลายมาศ
5. ชุมชนที่ 5 ชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลลำปลายมาศ
6. ชุมชนที่ 6 ชุมชนประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำปลายมาศ
7. ชุมชนที่ 7 ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
8. ชุมชนที่ 8 ชุมชนสวนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปลายมาศ
9. ชุมชนที่ 9 ชุมชนเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลายมาศ
10. ชุมชนที่ 10 ชุมชนใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ตำบลลำปลายมาศ
11. ชุมชนที่ 11 ชุมชนหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู
12. ชุมชนที่ 12 ชุมชนหนองมันปลา หมูที่ 3 ตำบลหนองคู
13. ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านหนองตราด หมูที่ 5 ตำบลหนองคู
14. ชุมชนที่ 14 ชุมชนหนองคูน้อย หมูที่ 10 ตำบลหนองคู
15. ชุมชนที่ 15 ชุมชนหนองมันปลา หมูที่ 11 ตำบลหนองคู
16. ชุมชนที่ 16 ชุมชนหนองคูพัฒนา หมูที่ 14 ตำบลหนองคู
17. ชุมชนที่ 17 ชุมชนกะทิง หมูที่ 1 ตำบลหินโคน
18. ชุมชนโสภณพัฒนา

ศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น 10 แห่ง ศาสนาสถาน 3 แห่ง ได้แก่ สถานไท่เสียง,ศาลเจ้าอำเภอลำปลายมาศ,โบสถ์คริสต์

วัฒนธรรม

ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาถิ่น มีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วย ปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้
1. ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 – 13 เมษายน ของทุกปี
2. ประเพณีเข้าพรรษา ประมาณ เดือนกรกฎาคม
3. ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง
4. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี จัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำปลายมาศการศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงาน
ประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำปลายมาศนันทนาการ / พักผ่อน

1. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 2 แห่ง
2. สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลในเขตเทศบาล
– รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 123 เตียง
2. สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
3. คลินิกเอกชน จำนวน 10 แห่ง
4. แพทย์ จำนวน 9 คน

ที่มา : รพ.ลำปลายมาศและกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2552 ) จำนวน 6 ครั้ง
– ในเขตเทศบาล 1 ครั้ง
– นอกเขตเทศบาล 5 ครั้ง
2. รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน
3. รถบรรทุกน้ำ 3 คัน
4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน
5. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน – เครื่อง
6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 9 คน
7. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 201 คน

ที่มา : งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอลำปลายมาศ ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล คอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย