สำนักปลัด

พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

พ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

นายอนันท์ พิศโชคชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

จ.ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายเกรียงศักดิ์ มหาวิรุฬห์ทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางปัณฑิตา วีร์ฑิรภร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอณิรดา นพคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ.ส.อ.องอาจ ยูซูฟี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน