รายงาน/ประกาศ

ทบทวนปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน
การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประชุมดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
แผนฯ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)
ประกาศ อื่นๆ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

อกสารอื่นๆ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2563 – เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (lamplaimat.go.th)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) แบบใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563Download
แผ่นพับการจดทะเบียนพาณิชย์Download