เอกสาร/รายงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ดาวน์โหลดเอกสาร