โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

Posted by

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายบุญเลิศ ยอดสะเทิ้น สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ นางเกวรินทร์ กิจสูงเนิน หัวหน้าศูนย์ รพ.สต.หนองมัน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมในพิธีเปิด นอกจากนี้ นายบุญโฮม แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และนางสมใจ สนิทรัมย์ หัวหน้าศูนย์ รพ.สต.ลำปลายมาศ เป็นผู้สาธิตในการทำหน้ากากอนามัย โดยมี ผู้นำชุมชน อสม. และผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และได้รับความรู้ถึงภัย วิธีการป้องกันโรค และการทำหน้ากากอนามัย เพื่อที่จะนำไปขยายผลในชุมชนต่อไป จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ