มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Posted by

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ขอประกาศงดจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม -15 เมษายน 2563 รายละเอียดตามประกาศนี้