กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม

Posted by

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ทั้งนี้ ได้พบกับ ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ ในการเยี่ยมเยือนประชาชนผู้ยากไร้ดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น นักการเมือง ผู้เข้าถึง และเข้าใจประชาชนในยามลำบากอย่างแท้จริง