มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 10 ล้านคน จากผลกระทบ COVID-19

Posted by

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือ⭕️ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาสามเดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2563 🔴 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย1️⃣ เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ ⭕️ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย และ2️⃣ เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ ⭕️ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่เกิน 1.57 ล้านราย ✅✅ รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังรายงานติดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดด้วย#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์#nnt#เกษตรกร

No photo description available.