การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted by
กระบวนการให้บริการเวลาปฏิบัติงานเดิมเวลาที่ปรับลด
สำนักปลัด
ขั้นตอนการรับเรื่อง10 นาที / ราย5 นาที / ราย
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแจ้งตอบภายใน 10 วันแจ้งตอบภายใน 7 วัน
ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม1 ชั่วโมง / ราย30 นาที / ราย
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค10 นาที / ราย5 นาที / ราย
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย10 วัน / ราย5 ชั่วโมง / ราย
ด้านจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่10 นาที / ราย5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน10 นาที / ราย5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย10 นาที / ราย5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ10 นาที / ราย5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าน้ำประปา5 นาที / ราย3 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย5 นาที / ราย3 นาที / ราย
ส่วนโยธา
อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง7 วัน / ราย4 วัน / ราย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน12 วัน / ราย7 วัน / ราย
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร12 วัน / ราย7 วัน / ราย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร12 วัน / ราย7 วัน / ราย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต30 วัน /ราย15 วัน /ราย
ร้องเรียนเหตุรำคาญ10 วัน /ราย7 วัน /ราย
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ10 วัน /ราย6 วัน /ราย
เบี้ยยังชีพคนพิการ10 วัน /ราย6 วัน /ราย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์10 วัน /ราย6 วัน /ราย