กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยา เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยา เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ โรคที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรค วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ออกให้บริการที่ชุมชนบ้านหนองตราด หมู่ 5 และชุมชนบ้านหนองมันปลาน้อย หมู่ 11