การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ครั้งที่ 3/2563

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ครั้งที่ 3/2563 ในพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยได้ชี้แจงและสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ในปี 2563 สรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ เสนอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ และติดตามผลการดำเนินงานการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ