การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย ในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมประชุมด้วย