กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by

วันนี้ 5 สค 63 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ