โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกด้วย พร้อมนี้ มีวิทยากรให้บรรยายให้ความรู้จาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสุเทียน กระจ่างจิตร จากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ โดยนางทัศนีย์ ชิดสูงเนิน และนายบรรจง ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ด้วย