การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ตำบลลำปลายมาศ ชั้น 2