ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันนี้ 31 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอขอบคุณผู้ประกอบการในตลาสดที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี