โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย

Posted by

นายประทวน จำปามี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้จากโรงพยาบาลลำปลายมาศ