โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน นักเรียน เข้าร่วมโครงการ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ โรงพยาบาลลำปลายมาศ ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย