การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองวิชาการและแผนงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ห้องกิจการสภา (ชั้น 2) เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในการคัดเลือกกรรมการ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ อีกทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา