ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บน 8886 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บน 8886 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายกระดานไม้อัด เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายกระดานไม้อัด เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน บ 1890 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน บ 1890 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน บจ 6740 บุรีรัมย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน บจ 6740 บุรีรัมย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการหรือครอบครัวผู้พิการในเขตเทศบาล ประจำปี 2564 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการหรือครอบครัวผู้พิการในเขตเทศบาล ประจำปี 2564 … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 82-0188 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 82-0188 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร รวมทั้งการเลือกตั้งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 82-0188 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 82-0188 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและค่าเอกสารนอกเหนือจากค่าเช่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและค่าเอกสารนอกเหนือจากค่าเช่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 82/9778 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 82/9778 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิศาล แซ่โล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 46,400 บาท … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ทะเบียน บ 9462 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ทะเบียน บ 9462 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคีรีวราพงศ์ เป็นเงิน 13,440 บาท … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านพิทยาภรณ์ เป็นเงิน 1,800 บาท … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองวิชาการและแผนงาน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลลำปลายมาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเก่ง ดีไซน์ เป็นเงิน 2,400 บาท … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ brather HL 3170 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 รายการ อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 11 รายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 11 รายการ อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563) … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 22 รายการอ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 รายการ อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ คือ 1.ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำนักปลัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส.พี.คอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,690 บาท 2.ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ สำนักปลัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส.พี.คอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,220 บาท … อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน พัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน จำนวน 185 รายการ ราคากลาง 45,160 บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้ … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพิทยาภรณ์ … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน 82-8642 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน 82-8642 จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิศาล แซ่โล้ว … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก้ำหมงเครื่องครัว จำกัด … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนายบุญส่ง วาทกิจ ถึงบ้านนายสามารถ มณีกลาง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนายบุญส่ง วาทกิจ ถึงบ้านนายสามารถ มณีกลาง บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนางดอกไม้ ถึงบ้านนายทองสุข สวิงรัมย์ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนางดอกไม้ ถึงบ้านนายทองสุข สวิงรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 4 รายการ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 4 รายการ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรพงค์พันธุ์ไม้ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านนราภัณฑ์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โรงพิมพ์วินัย … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมารตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลลำปลายมาศ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาล จดหมายข่าว ลำปลายมาศ น่าอยู่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ *********** วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ *********** ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านเอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้าน เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (หมึกพิมพ์) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-เดือนมิถุนายน 2563) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-เดือนมิถุนายน 2563) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่องบรรจุ 200CC โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC โรงเรียนวัดกะทิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจิดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC ประจำเดือน โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทชั่นพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทชั่นพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับหน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากเสาโทรศัพท์ ถึงศาลากลางบ้าน บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับหน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากเสาโทรศัพท์ ถึงศาลากลางบ้าน บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนางจัดดา นาคหนู ถึงบ้านนางสวาท ชนวนกลาง บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนางจัดดา นาคหนู ถึงบ้านนางสวาท ชนวนกลาง บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพักคสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้าน ถึงลำห้วยขี้หนู (ทั้ง 1 ฝั่ง)บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพักคสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้าน ถึงลำห้วยขี้หนู (ทั้ง 1 ฝั่ง)บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้านถึงลำห้วยขี้หนู บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้านถึงลำห้วยขี้หนู บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสีเขียวยามแลงลำมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสีเขียวยามแลงลำมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคากันสาดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคากันสาดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 14 รายการ  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2563  อ่านต่อ