:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

30 ส.ค. 2564

รายละเอียด: สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ชั้น ๓ โดยมีนายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 และพิจารณาญัตติ ดังนี้ – พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2- พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 3- ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร