:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

เทศบาลตำบลลำปลายมาศได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลลำปลายมาศเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ด้วยพื้นที่ 16.47 ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่ตำบลลำปลายมาศและคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองคูและตำบลหินโคน เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำไหลผ่านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ

ทิศเหนือ จรดเขต อบต. หินโคน อบต.หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
ทิศใต้ จรดเขต อบต. หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
ทิศตะวันออก จรดเขต อบต. หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
ทิศตะวันตก จรดเขต อบต. หินโคน และ อบต. หนองคู

เทศบาลตำบลลำปลายมาศมีเขตการปกครองที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1.ตำบลลำปลายมาศ
หมู่ที่ 1 บ้านลำปลายมาศ
หมู่ที่ 2 บ้านสวนแตง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 6 บ้านประชาสรรค์
หมู่ที่ 7 บ้านพัฒนา
หมู่ที่ 8 บ้านสวนใหญ่
หมู่ที่ 9 บ้านเจริญมาศ
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สวนแตง
2. ตำบลหนองคู
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตราด
หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย
หมู่ที่ 11 บ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 14 บ้านหนองคูพัฒนา
3. ตำบลหินโคน
หมู่ 1 บ้านกะทิง