:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 17 พ.ย. 66
2 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าเช่าแผงจำหน่ายสินค้าและค่าใช้พื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (พูนทรัพย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1 พ.ย. 66
3 ประกาศ การประมูลราคาเข้าดำเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 19 ก.ย. 66
4 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน (แผงจำหน่ายสินค้า) ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 8 ก.ย. 66
5 ประกาศ การประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (พูนทรัพย์) (ตลาดเช้า,ตลาดสด,ตลาดเย็น) 20 มี.ค. 66
6 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 มี.ค. 66
7 ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศอันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ 4 ม.ค. 66
8 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 19 ต.ค. 64