ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติของเทศบาล

เทศบาลตำบลลำปลายมาศได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลลำปลายมาศเป็นเทศบาล ตามพระ ราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ลงวันที่  25 พฤษภาคม  2542  ด้วยพื้นที่  16.47   ตารางกิโลเมตร  คลุมพื้นที่ตำบลลำปลายมาศและคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองคูและตำบลหินโคน เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำไหลผ่านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
ทิศเหนือ จดเขตลำห้วยปูนเขต อบต. หินโคนอำเภอลำปลายมาศ
ทิศใต้ จดเขต อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
ทิศตะวันออก จดเขต อบต.ทะเมนชัย และ อบต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ
ทิศตะวันตก จดเขตลำมาศ อบต.หินโคน และ อบต. หนองคู

การคมนาคม การจราจร

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาล ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อยู่ทางด้านใต้ของชุมชนสามารถเชื่อมไปศูนย์กลางได้โดยใช้เส้นทางถนนสหนพมาศ ทางหลวงสายนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ไปทางด้านตะวันตก ส่วนทางต้านตะวันออกเชื่อมไปยังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทิศเหนือมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2223 เชื่อมไปสู่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2075 เชื่อมสู่อำเภอชำนิและอำเภอนางรอง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางคมนาคม เส้นทางรถไฟ เป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางสายหนึ่งที่ประชากรในพื้นที่สามารถเลือกเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกอีกด้วย

การประปา

เทศบาลตำบลลำปลายมาศมีประปาของทางราชการอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ คือ การประปาส่วนภูมิภาค ผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยใช้น้ำจืดลำน้ำมาศ

ไฟฟ้า

สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปลายมาศ ส่วนเทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

การสื่อสาร

1. สำนักงานโทรศัพท์ลำปลายมาศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตอำเภอลำปลายมาศและเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
– จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 836 หมายเลข
– จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 26 หมายเลข
– จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ 1 ชุมสาย

ที่มา : สำนักงานโทรศัพท์ลำปลายมาศ


สภาพเศรษฐกิจ

1. การเกษตรกรรม

ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มีดังนี้

– การเพาะปลูก ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักด้วย

– การปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ด

2. การพานิชยกรรมและบริการ

2.1. สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง
ข. ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง
ค. ตลาดสด 1 แห่ง
ง. สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 95 แห่ง

2.2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
ก. โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง

2.3. สถานประกอบการด้านบริการ
ก. โรงแรม 4 แห่ง
ข. ธนาคาร 4 แห่ง
ค. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 73 แห่ง

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

3. การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตารางแสดงประเภท/ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
1. โรงสีข้าว 5 แห่ง
2. โรงงานทำอิฐ ไม่มี
3. โรงงานปลาทู 1 แห่ง
4. โรงงานทำขนม (เบอร์เกอร์รี่) 3 แห่ง
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

4. การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ เจดีย์ใหญ่ วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และอุทยานลำน้ำมาศ ตำบลหนองคู เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวจะหยุดพักรับประทานอาหารในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ก่อนที่จะไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว จึงทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของเทศบาลตำบลลำปลายมาศดีขึ้น