:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
กองคลัง
นางเยาวภา ชาติประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุกัญญา ปุลันรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวศุภิสรา กิตติอุดมพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางภัชราภรณ์ จันทร์จำเริญ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุนันญา คันธมาศน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายชัยวุฒิ รุ่งเช้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอุราภรณ์ ภาชนะพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพ์มาดา มุ่งดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศุจินันท์ สุวรรณพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุรางคนา บัวบาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุราภรณ์ ภาชนะพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้