:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
สำนักปลัด
นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกฤตชัย เกษมรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางปัณฑิตา วีร์ฑิรภร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ.ส.อ.องอาจ ยูซูฟี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวอณิรดา นพคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวัชระ บุบผาวาส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอดิศักดิ์ สิงห์รัมย์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายศรชัย สิงหนาม
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน