:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
สำนักปลัด
นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกฤตชัย เกษมรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางศุภานัน ราชภักดี
นิติกรชำนาญการ
นางปัณฑิตา วีร์ฑิรภร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นางสาวอณิรดา นพคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอก อดิศักดิ์ สิงห์รัมย์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายเกรียงศักดิ์ มหาวิรุฬห์ทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จ.ส.อ.องอาจ ยูซูฟี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน