:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
กองสวัสดิการสังคม
นางขจิตรา สังข์ทองหลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นางสาววาทินี บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางพิกุลแก้ว เถียรในเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอทรัตน์ ขันน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ